skip to Main Content

Nolost Capital heeft de privacy van haar klanten en geheimhouding van haar gegevens zeer hoog in het vaandel staan. Al onze medewerkers werken volgens duidelijke veiligheidsprincipes en gevoelige data wordt altijd versleuteld en beveiligd opgeslagen. Alle gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld. Daarbij geven wij een anonimiteitsgarantie waardoor de vertrouwelijk verkregen gegevens van de medewerkers nooit persoonlijk te herleiden zullen zijn.

Artikel 1.

Opdrachtgever stemt erin toe door Nolost Capital voorzien te worden van vertrouwelijke informatie (hierna: de Informatie) betreffende, diensten, instrumenten, onderzoeken en alle andere vormen van relevante kennis voor de samenwerking zoals deze door Nolost Capital en haar betrokkenen ontwikkeld en bij haar opdrachtgevers succesvol toegepast zijn.

Het doel van het verstrekken van deze informatie

Opdrachtgever te voorzien van voldoende informatie om significante resultaten te realiseren. Nolost Capital zal al het mogelijke doen om Opdrachtgever de kennis eigen te doen maken en hen te bekwamen deze op een goede en effectieve wijze te implementeren.

Artikel 2.

 1. Nolost Capital zal alle informatie die door de opdrachtgever wordt aangeboden of zal worden verstrekt, behandelen als vertrouwelijke informatie die derhalve voor derden strikt geheim gehouden zal worden.
 2. Opdrachtgever zal alle vernoemde Informatie die door Nolost Capital of door haar aangewezen personen wordt aangeboden of zal worden verstrekt, behandelen als vertrouwelijke informatie die derhalve voor derden strikt geheim gehouden zal worden.

Artikel 3.

Opdrachtgever zal de Informatie uitsluitend bekend maken aan medewerkers en business partners voor zover deze daarvan kennis moeten nemen voor het realiseren van het boven omschreven doel. Opdrachtgever zal de geheimhoudingsplicht ten aanzien van de Informatie integraal opleggen aan deze medewerkers/business partners, die daartoe een afschrift van deze overeenkomst zullen ondertekenen. Het in deze overeenkomst benoemde is daarmee ook expliciet van toepassing op deze medewerkers/business partners en waar “Opdrachtgever” wordt genoemd, geldt dit ook voor de medewerker/business partner die de overeenkomst mee heeft ondertekend.

Artikel 4.

 1. Nolost Capital is tot geheimhouding van de informatie zoals genoemd in artikel 2a gehouden voor de duur van onbepaalde tijd na de dag waarop de betreffende informatie door opdrachtgever of één van haar medewerkers/business partners is verstrekt, of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten van Nolost Capital.
 2. Opdrachtgever is tot geheimhouding van de Informatie gehouden voor de duur van onbepaalde tijd na de dag waarop de betreffende Informatie door Nolost Capital is verstrekt of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten van Opdrachtgever.

Artikel 5.

 1. Nolost Capital verplicht zich de door Opdrachtgever verstrekte informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven omschreven, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Opdrachtgever.
  Indien het gebruik van de Informatie door Nolost Capital resulteert in rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke aanspraken zal Nolost Capital deze rechten en/of aanspraken om niet overdragen aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verplicht zich de Informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven omschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nolost Capital.
  Indien het gebruik van de Informatie door Opdrachtgever resulteert in rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke aanspraken zal Opdrachtgever deze rechten en/of aanspraken om niet overdragen aan Nolost Capital.

Artikel 6.

Nolost Capital handelt volledig in overeenstemming met het NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen) en de Europese en Nederlandse privacywetgeving: EU Richtlijn: 95/46/EC (Data Protection Directive) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 1. Nolost Capital zal de van Opdrachtgever verkregen gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van Opdrachtgever. Nolost Capital behoudt zich wel het recht voor om de uitkomsten van het onderzoek te gebruiken voor benchmark-doeleinden, mits schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gegeven is en mits hierbij de scores van Opdrachtgever niet individueel herleidbaar zijn, zonder dat Nolost Capital daarmee de verplichting tot geheimhouding van informatie en gegevens schendt.
 2. Tenzij expliciet anders aan de respondent is gemeld, garandeert Nolost Capital de anonimiteit van elke individuele respondent. Daarbij hanteert Nolost Capital de volgende gedragsregels:
  • Geplaatste opmerkingen en antwoorden op open vragen worden los van meerkeuzevragen gerapporteerd.
  • Enquêtes (ongeacht of deze telefonisch, schriftelijk, elektronisch, face-to-face of op welke wijze dan ook zijn beantwoord) worden nimmer als afzonderlijk herkenbare stuks aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Gecompleteerde schriftelijke enquêtes worden bovendien na verwerking vernietigd.
  • Handgeschreven opmerkingen en antwoorden worden altijd omgezet in machineschrift.
  • Hoewel Nolost Capital gebruik kan maken van een unieke codering om de resultaten uit te splitsen naar verschillende onderzoeksgroepen, worden resultaten alleen uitgesplitst indien tenminste een onderzoeksgroep tien respondenten in een onderzoeksgroep bevat. Resultaten zijn derhalve nooit individueel te herleiden.

Artikel 7.

 1. Nolost Capital zal geen octrooi aanvragen noch enig andere aanspraak maken, waar ook ter wereld, met betrekking tot de verstrekte informatie conform artikel 2a en zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever of tenzij de octrooiaanvragen of de aanspraak betrekking hebben op informatie waarvan Nolost Capital ten genoegen van Opdrachtgever kan aantonen dat hij over deze informatie beschikte voordat hij door Opdrachtgever was geïnformeerd of de beschikking kreeg door een derde, niet tot geheimhouding verplichte partij.
 2. Opdrachtgever zal geen octrooi aanvragen noch enig andere aanspraak maken, waar ook ter wereld, met betrekking tot de verstrekte Informatie conform artikel 2b en zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Nolost Capital of tenzij de octrooiaanvragen of de uitspraak betrekking hebben op informatie waarvan Opdrachtgever ten genoegen van Nolost Capital kan aantonen dat hij over deze informatie beschikte voordat hij door Nolost Capital was geïnformeerd of de beschikking kreeg door een derde, niet tot de geheimhouding verplichte partij.

Artikel 8.

 1. Nolost Capital is gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere Informatie te verstrekken en alle reeds verstrekte informatie op te eisen. Tevens is Opdrachtgever gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere informatie te verstrekken en alle reeds verstrekte informatie op te eisen.
 2. Met inachtneming van het voorgaande is deze overeenkomst aangegaan voor Onbepaalde tijd, ingaande met ingang van heden.
 3. Contractanten hebben het recht deze overeenkomst in wederzijds overleg te ontbinden. Het niet nakomen van één van de bepalingen, genoemd in één van de voorgaande artikelen geeft de benadeelde contractant het recht te overeenkomst te beëindigen.
 4. Na afloop van deze overeenkomst om welke reden dan ook zullen de bepalingen in de artikelen 4 tot en met 9 voor onbepaalde tijd van toepassing blijven.
 5. Voorts zullen Opdrachtgever en Nolost Capital ieder gebruik van door elkaar verstrekte informatie terstond bij afloop van de overeenkomst staken en de schriftelijk verstrekte Informatie aan elkaar retourneren.

Artikel 9.

Indien Opdrachtgever, haar medewerkers/business partners of Nolost Capital de verplichtingen in deze overeenkomst niet of niet volledig nakomen, zal de in gebreke blijvende partij door dit enkele feit per gebeurtenis aan de benadeelde contractant een onmiddellijke opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 50.000 verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de benadeelde contractant op volledige schadevergoeding.

Artikel 10.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen over deze uitvoering daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland.

Nolost Capital is een ervaren en betrouwbare partner

Wij hebben een onderwijserkenning van het CRKBO en zijn geaccrediteerd door het ministerie SZW voor sociale innovatie & duurzame inzetbaarheid. Tevens zijn we in 2014 gehonoreerd in de top 100 HR Experts van de wereld door de New York Times en Forbes. Daarnaast werken wij samen met diverse Universiteiten.

© 2020 Nolost Capital B.V. – algemene voorwaarden – anonimiteitsgarantie – privacy – disclaimer

Back To Top