skip to Main Content

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.nolostcapital.nl) van Nolost Capital, onderdeel van Quality of Life Development Holding. Door de website te gebruiker stemt u in met deze disclaimer.

De inhoud van deze website wordt door Nolost Capital onderhouden en is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te voorzien van algemene informatie en informatie over onze diensten en producten.

De content van de website heeft niet als doelstelling om de gebruiker te doceren c.q. adviseren; mocht de gebruiker dit wensen, dan verwijzen wij de gebruiker naar een consultant/expert van Nolost Capital.

Ondanks het feit dat deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie en of sjablonen op deze site.

De toepassing van regels en wetten kunnen afhankelijk van bepaalde feiten en omstandigheden verschillen. Nolost Capital kan niet garanderen dat deze website ononderbroken, zonder vertraging, foutloos, zonder omissies, of vrij van virussen is. De getoonde informatie wordt daarom zonder enige vorm van garantie aangeboden. In geen geval kunnen Nolost Capital en haar partners voor enige vorm van directe, indirecte, incidentele, strafbare, voortvloeiende, of andere vorm van schade verantwoordelijk gehouden worden (inclusief, maar niet beperkt tot verantwoordelijkheid voor het verlies van nut, gegevens of winsten). Dit geldt tevens voor schade resulterend uit elke vorm van actie die ontstaan is uit verbinding met deze site, opgevraagde of gebruikte inhoud van de site, of elke vorm van kopiëren, tentoonstellen of ander gebruik daarvan.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

Nolost Capital behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beper­ken.

Niets op deze website vormt op zich een aanbod voor onze diensten. Alle contracten voor onze diensten zullen schriftelijk worden overeengekomen. Dienovereenkomstig kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor welk verlies en/ of welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van deze website of de daarin vervatte informatie of gegevens.

In het bijzonder kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van winsten en of contracten, verlies van gegevens, schade aan uw computerhardware of -software, verlies van transacties, verlies van goodwill of reputatie, verlies van inkomsten, verlies van verwachte spaartegoeden, verlies van zakelijke mogelijkheden, verlies van gebruik en/ of gevolgschade voortvloeiende uit of in verband met deze website of de erin vervatte informatie of gegevens.

Aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde interpretatie wordt hiervan niet uitgesloten.

Wij onderschrijven noch hechten onze goedkeuring aan de inhoud van enige andere website waarnaar wordt verwezen of waartoe toegang wordt verkregen via hyperlinks op deze website, noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid in verband daarmee.

De namen, logo’s, iconen en grafische voorstellingen die worden gebruikt op deze website in verband met of voor het aanduiden van onze producten en/ of diensten zijn eigendom Nolost Capital tenzij anders vermeld. Het verkrijgen van toegang tot de informatie, afbeeldingen, logo’s, iconen, foto’s en geluids- en beeldfragmenten op deze website, impliceert geen toestemming tot het reproduceren, overdragen en/of distribueren in welke vorm of met welke middelen dan ook. Indien u één van deze activiteiten wenst uit te voeren, dient u onze voorafgaande onze schriftelijke toestemming daartoe te verkrijgen.

Indien zou blijken dat enige bepaling van deze kennisgeving om welke reden dan ook onwettig, nietig of onafdwingbaar zou zijn, dan zal die specifieke bepaling scheidbaar worden geacht, maar dit zal niet van invloed zijn op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Intellectuele eigendomsrechten

Nolost Capital, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domein­namen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrek­king tot alle op of via deze website aangebo­den informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nolost Capital of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van Nolost Capital is het niet toegestaan links naar de websites van Nolost Capital weer te geven. Voor deze toestemming neemt u contact op met de webmaster.

Daarnaast verbied Nolost Capital expliciet de volgende zaken die haar handelsmerken en auteursrechten kunnen schenden: Links met onwettig gebruik van ons logo, pagina’s van de site opnemen in frames, hyperlinks, of metatags, en hyperlinks of andere vormen van links die de URL van de site onherkenbaar maken.

Quality of Life Development Holding heeft de volgende handelsnamen expliciet Notarieel en in handelsregisters laten registreren als beschermde naam:

  • 1D Organisation Sensor®
  • 2D Organisation Monitor®
  • 3D Organisation Navigator®
  • HR Tuning®
  • Organisation Tuning®

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Nolost Capital. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Nolost Capital worden aanbevolen. Het gebruik van derge­lijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Nolost Capital aanvaardt geen enkele verantwoorde­lijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaar­heid van dergelijke websites.

Cookies

Nolost Capital garandeert dat Cookies op de pagina’s waarop een onderzoek ingevuld wordt geen persoonlijke data bevatten en na het afsluiten van het onderzoek worden verwijderd.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Op deze site worden cookies gebruikt door Nolost Capital, en daarnaast staan wij bepaalde gerenommeerde derde partijen toe om dit ook te doen. Met deze informatie bent u niet persoonlijk identificeerbaar, Nolost Capital garandeert bij het gebruik van cookies uw anonimiteit volledig.

Cookies worden door Nolost Capital en/of bepaalde gerenommeerde derde partijen gebruikt om het internetgedrag van de bezoekers van onze site te bepalen. Zo wordt onderzoek uitgevoerd naar tevredenheid en effectiviteit van de website.  Het accepteren van cookies door uw internet browser kunt u uitschakelen. Hoe dit moet kunt u vinden in het ‘help’-menu van uw browser.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Nolost Capital te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Nolost Capital behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëin­digen, zonder voorafgaande waarschuwing. Nolost Capital is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ver­band houdende met deze website of dis­claimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van Nolost Capital’s privacy state­ment.

Vragen en klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot Nolost Capital. U kunt online contact met ons opnemen viawebmaster@nolostcapital.nl of telefonisch: +31 (0)13 30 10 006.

Nolost Capital is een ervaren en betrouwbare partner

Wij hebben een onderwijserkenning van het CRKBO en zijn geaccrediteerd door het ministerie SZW voor sociale innovatie & duurzame inzetbaarheid. Tevens zijn we in 2014 gehonoreerd in de top 100 HR Experts van de wereld door de New York Times en Forbes. Daarnaast werken wij samen met diverse Universiteiten.

© 2020 Nolost Capital B.V. – algemene voorwaarden – anonimiteitsgarantie – privacy – disclaimer

Back To Top